Versatile Catalytic Deoxyribozyme Vehicles for Multimodal Imaging-Guided Efficient Gene Regulation and Photothermal Therapy
Jie Feng, Zhen Xu, Feng Liu, Yun Zhao, Wenqian Yu, Min Pan, Fuan Wang, and Xiaoqing Liu
DOI: 10.1021/acsnano.8b08101
这是一张图片